Gru
02
2018

Dzień 28 PRZYGOTOWANIA

Dzień  28 przygotowania z traktatu św. Ludwika de Montfort 💙
Najważniejsze praktyki nabożeństwa do Maryi]
115. Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny znamionuje kilka praktyk wewnętrznych. Oto najważniejsze z nich, w skrócie:
1) czcić Maryję jako godną Matkę Boga czcią hiperdulii112, to znaczy czcić Ją i szanować ponad wszystkich innych świętych jako Arcydzieło łaski i pierwszą po Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku;
2) rozważać Jej cnoty, przywileje i czyny;
3) rozmyślać o Jej godności i wielkości;
4) składać Jej akty miłości, uwielbienia i wdzięczności;
5) wzywać Ją serdecznie;
6) ofiarowywać się Jej i jednoczyć się z Nią;
7) spełniać swe czynności w intencji przypodobania się Jej;
wszelkie czynności rozpoczynać, wykonywać i kończyć przez Nią, w Niej, z Nią i dla
Niej, aby je spełniać przez Jezusa, w Jezusie, z Jezusem i dla Jezusa Chrystusa, naszego ostatecznego celu. Praktykę tę wytłumaczę poniżej.
116. Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy posiada też kilka zewnętrznych praktyk. Oto główne z nich:
1) zapisać się do Jej bractw i zgromadzeń;
2) wstępować do ustanowionych ku Jej czci zakonów;
3) głosić Jej chwałę;
4) dawać jałmużnę na Jej cześć, pościć i umartwiać ducha i ciało;
5) nosić na sobie Jej oznaki: różaniec, koronkę, szkaplerz lub medalik;
6) odmawiać z uwagą, pobożnie i w skupieniu Różaniec święty, składający się z piętnastu
dziesiątek Pozdrowień Anielskich na cześć piętnastu głównych Tajemnic życia Pana Jezusa, lub przynajmniej część Różańca, składającą się z pięciu Tajemnic, czyli jedną trzecią całego Różańca (czy to ku czci pięciu Tajemnic radosnych: Zwiastowania, Nawiedzenia, Bożego Narodzenia, Ofiarowania i Odnalezienia Jezusa w świątyni; czy ku czci pięciu Tajemnic bolesnych: Konania Jezusa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, Biczowania, Ukoronowania Cierniem, Dźwigania Krzyża i Ukrzyżowania; czy też ku czci pięciu Tajemnic chwalebnych: Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Jego Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy z ciałem i duszą oraz Jej Ukoronowania na Królową przez trzy Osoby Trójcy Przenajświętszej. Można także odmawiać Koronkę złożoną z sześciu lub siedmiu dziesiątek, by czcić lata, które Najświętsza Dziewica przypuszczalnie przeżyła na ziemi, lub tzw. Małą Koronkę do Najświętszej Maryi Panny, składającą się z trzech Ojcze nasz i dwunastu Zdrowaś Maryjo ku uczczeniu Jej korony z dwunastu gwiazd, czyli Jej przywilejów; albo oficjum Najświętszej Dziewicy, ogólnie przyjęte i odmawiane w Kościele. Chwalebną też jest rzeczą modlić się wg. małego psałterzyka Najświętszej Dziewicy, ułożonego na Jej cześć przez św. Bonawenturę, tak tkliwego i serdecznego, że nie sposób nie odczuć bez wzruszenia; odmawiać czternaście Ojcze nasz i Zdrowaś, Maryjo na cześć Jej 14 radości; inne modlitwy, hymny i pieśni kościelne, jak Salve Regina, Alma; Ave Regina coelorum lub Regina coeli, stosownie do okresu Roku Kościelnego; Ave Maris Stella, O gloriosa Domina itp., Magnificat, czy też jakiekolwiek inne modlitwy, których mamy wiele w książeczkach do nabożeństwa;
7) śpiewać na Jej cześć pieśni pobożne i innych do tego zachęcać;
klęknąć pewną ilość razy lub pokłonić się Jej, mówiąc przy tym co rano sześćdziesiąt do stu razy np.: Ave Maria, Virgo fidelis – Bądź pozdrowiona, Panno wierna, by za Jej pośrednictwem być wiernym łaskom Bożym otrzymywanym w ciągu dnia, wieczorem zaś: Ave Maria, Mater Misericordiae – Bądź pozdrowiona, Matko Miłosierdzia, by przez Nią otrzymać od Boga przebaczenie grzechów, które popełniliśmy w ciągu dnia;
9) otaczać opieką Jej bractwa; przyozdabiać Jej ołtarze; ubierać kwiatami i upiększać Jej obrazy;
10) nosić i dawać innym Jej obrazy podczas procesji i stale nosić Jej obrazek przy sobie jako potężną broń przeciwko złemu duchowi;
11 ) zlecać malowanie Jej obrazów i umieszczać je w kościołach i domach lub na bramach miast, kościołów i domów;
12) ofiarować się Jej w sposób szczególny i uroczysty.
117. Jest jeszcze mnóstwo innych praktyk doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy. Duch Święty pociąga do nich dusze święte, bo przyczyniają się one znacznie do naszego uświęcenia; można przeczytać o nich szerzej w książce pt.: Raj otwarty dla Filagii, napisanej przez wielebnego ojca Paula Barry z Towarzystwa Jezusowego. Zebrał on tu wielką liczbę pobożnych praktyk, jakie uprawiali Święci ku czci Najświętszej Dziewicy. Praktyki te wspaniale służą uświęceniu dusz pod warunkiem, że wykonujemy je należycie, to znaczy:
1) z dobrą i szczerą intencją podobania się tylko Bogu, zjednoczenia z Jezusem jako naszym celem ostatecznym i ku zbudowaniu bliźnich;
2) z uwagą, bez dobrowolnego roztargnienia;
3) z pobożnością, bez pośpiechu lub niedbalstwa;
4) ze skromnością, w pokornej i budującej postawie.

Pozdrawiamy w Sercu Maryi +++

ZOBACZ Dzień 28 przygotowania

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin
Gru
02
2018

Podsumowanie Zawierzenia NSMKKP

W podsumowaniu ZAWIERZENIA NSMKKP💙
Maryja pełna Ducha Świętego dziś szczególnie orędowała za nami by każde serce Jej dziecka, było napełnione mocą i darami Ducha Świetego.
Dziękujemy Ci Maryjo za Twoje orędownictwo, za nami i naszymi sprawami. 
Kochani już dziś zapraszamy 5 stycznia 2019 roku by zawierzyć Maryi cały przyszły rok. Będziecie?? zobacz fotorelacje

IMG_5512

Dodał: Admin
Gru
02
2018

Trzeci tydzień przygotowania

Kochani to już ostatni etap naszych przygotowań do uroczystego Aktu Ofiarowania Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, do którego przystąpimy w sobotę 8 grudnia , Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Wczoraj rozpoczeliśmy  3. tydzień II okresu naszych ćwiczeń duchowych
do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
„POZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA”.

Ćwiczenia duchowe: Akty miłości do Boga, dziękczynienie za błogosławieństwa Jezusa, akty żalu i postanowienia.

Każdy z „oddanych w niewolę miłości”, biorący pełny udział w naszych rekolekcjach, nabył pamiątkowy akt, a także łańcuszek niewolnika Maryi z Cudownym Medalikiem (zewnętrzny znak swojej miłosnej niewoli)

Akt Ofiarowania przepisujemy ręcznie i przynosimy ze sobą w sobotę 8 grudnia na Mszę św. o godz. 15:00 w godzinie Miłosierdzia. Odczytamy go uroczyście, wszyscy razem po Komunii św., a następnie każdy z nas, złoży go na ręce kapłana. Ten akt będzie dokumentem podpisanym także przez księdza celebransa, zaopatrzonym w pieczęć parafii. Łańcuszek każdemu uczestnikowi będzie zakładał kapłan 💙

Zbliża się dzień składania Aktu Ofiarowania Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. To już w sobotę 8 grudnia – zostaniemy niewolnikami Jezusa i Maryi wg św. Ludwika de Montfort. Dokonamy tego w sposób uroczysty w Parafii świętego Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb.

47322753_521503361719816_4776626575208611840_n

Dodał: Admin
Gru
02
2018

Dzień 27 PRZYGOTOWANIA

27 dzień przygotowania  💙 Przygotowania do oddania się w Niewole Miłości

Z Traktatu…, św. Ludwik de Montfort [61–62]
JEZUS CHRYSTUS JEST OSTATECZNYM CELEM I KRESEM NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, musi być ostatecznym celem wszystkich naszych nabożeństw, inaczej byłyby one błędne i złudne. Jezus Chrystus to alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. Pracujemy tylko, jak mówi apostoł, by każdego człowieka uczynić doskonałym w Jezusie Chrystusie, gdyż tylko w Nim mieszka cała pełnia bóstwa i cała pełność łaski, cnoty i doskonałości.
Tylko w Nim otrzymaliśmy pełnię błogosławieństwa duchowego. Chrystus jest naszym jedynym Mistrzem, który ma nas nauczać, jedynym Panem, od którego zależymy, jedyną Głową, z którą mamy być połączeni, jedynym wzorem, do którego mamy się upodobnić, naszym jedynym lekarzem, który ma nas uleczyć; jedynym pasterzem, który ma nas żywić, jedyną drogą, która ma nas prowadzić, jedyną prawdą, której musimy wierzyć, jedynym życiem, które ma nas ożywiać, słowem – jest naszym jedynym wszystkim we wszystkim, które ma nam wystarczyć. Albowiem nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Bóg nie położył innego fundamentu dla naszego zbawienia, dla naszej doskonałości i naszej chwały niż Jezusa Chrystusa. Wszelki gmach, który nie spoczywa na tej opoce, stoi na lotnym piasku i wcześniej czy później runie niechybnie. Każdy wierny, który nie trwa w Nim jak latorośl w winnym szczepie, odpadnie, uschnie i będzie wart tego, by go w ogień wrzucono. Poza Chrystusem wszystko jest bezdrożem, kłamstwem, nieprawością, śmiercią i potępieniem. Jeśli natomiast jesteśmy w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus jest w nas, nie potrzebujemy obawiać się potępienia. Ani aniołowie w niebie, ani ludzie na ziemi, ani szatani w piekle, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie może nam szkodzić, bo nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez Niego, z Nim i w Nim możemy wszystko: możemy oddać Bogu Ojcu w jedności Ducha Świętego wszelką cześć i chwałę (kanon Mszy św.), możemy stać się doskonałymi, a dla naszego bliźniego być miłą wonią Chrystusową na żywot wieczny.
Jeśli więc głosimy doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, to tylko w tym celu, by nabożeństwo nasze do Jezusa Chrystusa stało się gruntowniejsze i doskonalsze oraz by podać łatwy i pewny środek do znalezienia Chrystusa. Gdyby nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy oddalało nas od Jezusa Chrystusa, to trzeba by je odrzucić jako złudzenie szatańskie. Tymczasem rzecz ma się przeciwnie, jak to już wykazałem i jeszcze wykażę. Nabożeństwo to jest konieczne, ale po to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, ukochać Go i wiernie Mu służyć.

ZOBACZ Dzień 27 przygotowania

Pozdrawiamy w Sercu  Maryi

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin

Wykonanie: Dominik Borkowski DB Komputery | Copyright: Parafia Św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. [2015] www.swjd.pl| Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej LINK